پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل فناوري

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل

  بزرگنمايي:

آریا جوان - نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به&z

نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به‌بار می‌آورد. برای ن شا ن ‌داد ن دردسرهای استفاده از کیبورد مک‌بوکی که بعد از گذشت ت ن ها چ ن د ماه، دچار مشکل شده، ت ن ها راهکاری که به‌ذه ن می‌رسد، ن وشت ن مطلب پ یش‌رو با ک ن ار گذاشت ن تمام حروفی است که کلید مربوط به آ ن ‌ها، دیگر عملکرد صحیحی ن دارد. توجه داشته باشید که در ای ن حالت، مقاله دیگر خوا ن ا ن خواهد بود، ب ن ابرای ن : برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «پ»
برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «ن»
چرا از کار افتاد ن کیبورد مک‌بوک ایر جدید، بسیار آزارده ن ده و دیوا ن ه‌ک ن ن ده به‌ ن ظر می‌رسد؟ برای یافت ن پ اسخ، تاریخ را ورق می‌ز ن یم... آوریل 2015: ا پ ل مک‌بوک 12 ای ن چی را با کیبوردی مجهز به مکا ن یزم « پ روا ن ه‌ای» معرفی کرد. برای دستیابی به باریک‌تری ن بد ن ه‌ی ممک ن ، مه ن دسا ن ا پ ل کلیدها را مسطح‌تر از ن سل‌های گذشته طراحی کرده بود ن د؛ اما کو پ رتی ن و ن شی ن ‌ها با مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای زیر کلیدها، به‌د ن بال ایجاد بازخوردی مشابه کیبوردهای مرسوم با مکا ن یزم قیچی بود ن د. اکتبر 2016: مک‌بوک پ رو 2016 با ن سل دوم کیبورد مبت ن ی بر مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. پ س از گذشت چ ن دماه، عده‌ای گزارش می‌داد ن د که حروف یا کاراکترها تای پ ن می‌شو ن د، کلیدها گیر کرده‌ا ن د یا برخی از حروف برخلاف ا ن تظار، چ ن دی ن ‌بار تکرار می‌شو ن د. ب ن ابرای ن از شما دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ی مطالعه‌ی مت ن ی با حروف تکراری تجربه ک ن ید: برای مطلب با تکرار دوتایی حرف «پ»
ژوئ ن 2018: ا پ ل اعلام کرد که درصد محدودی از کیبوردهای مک‌بوک و مک‌بوک پ رو دچار مشکل شده‌ا ن د، از ای ن رو، بر ن امه‌ای برای تعمیر کیبوردهای یادشده راه ا ن داخت. جولای 2018: ا پ ل مدل‌های 2018 مک‌بوک پ رو را با ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای معرفی کرد؛ کیبوردی که گفته می‌شد مشکلات گذشته را ن دارد. اکتبر 2018: مک‌بوک ایر 2018 با طراحی کاملا جدید و کیبورد مبت ن ی بر ن سل سوم مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. حال به سال 2019 رسیده‌‌ایم؛ سالی که در آ ن مک‌بوک ایر جوا ن ا استر ن ، ن گار ن ده‌ی اصلی مقاله‌ی پ یش‌رو از وال‌استریت‌ژور ن ال، دچار مشکلاتی که در کلیدهای E و R شده است. ن اگفته ن ما ن د که افراد دیگری ن یز کیبورد مک‌بوک‌های جدید ا پ ل دچار مشکل شده‌ا ن د؛ به‌ع ن وا ن مثال گوی ن شریدا ن ، مدیرعامل Vizlegal پ س از گذشت دو هفته از خرید مک‌بوک ایر 2018، با کلیدهای E، R، W و T‌ به مشکل برخورد یا جاشوا جا ن سو ن ، خبر ن گار و گوی ن ده می‌گوید: هم‌اک ن و ن یک‌بار از هر 7 بار، حرف T در مک‌بوک پ رو 2000 دلاری‌ام، به‌صورت دوتایی تای پ می‌شود. بدی ن ترتیب از شما ن یز دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ای مشابه مورد پ یش‌آمده برای جاشوا جا ن سو ن با حرف T (معادل ف در فارسی) را داشته باشید: برای مطالعه‌ی مطلب با تکرار دوتایی حرف «ف»
یک دعوای حقوقی عمومی، ا پ ل را متهم می‌ک ن د که با علم به ماهیت معیوب کیبوردهای پ روا ن ه‌ای از سال 2015، باز هم ل پ ‌تا پ ‌های مجهز به ای ن کیبوردها را بدو ن اقرار به‌وجود مشکل، به‌فروش رسا ن ده است. به‌گفته‌ی سایمو ن گریل از وکلای مؤسسه‌ی حقوقی Girard Sharp، برخی از خریدارا ن مک‌بوک‌های مجهز به ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای ن یز درخواست پ یوست ن به دادخواهی اخیر را داده‌ا ن د. سخ ن ‌گوی ا پ ل می‌گوید: ما آگاه هستیم که تعداد کمی از کاربرا ن ما ن با ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای دچار مشکل شده‌ا ن د و به‌خاطر ای ن موضوع، ابراز تأسف می‌ک ن یم. بخش عمده‌ای از خریدارا ن مک، تجربه‌ی مثبتی با کیبورد جدید داشته‌ا ن د. چ ن ا ن چه به مشکلی برخورده‌ایم، با مراکز خدمات ا پ ل تماس بگیرید. اگرچه عذرخواهی ا پ ل ستود ن ی است، تا زما ن خداحافظی ای ن شرکت با کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، آگاهی از دلیل بروز مشکل در ای ن کیبوردها و راهکارهای موجود، ضروری به‌ ن ظر می‌رسد. دلیل بروز مشکل
به‌احتمال بسیار زیاد، ذرات ریز و گردوغبار باعث بروز مشکل می‌شو ن د؛ اما ممک ن است حتی خورد ن تکه‌ای بیسکوئیت حی ن کار با ل پ ‌تا پ ن یز، مشکلات مشابهی را برایتا ن به‌بار آورد. بسیاری از ل پ ‌تا پ ‌ها از کلیدهایی با مکا ن یزم قیچی استفاده می‌ک ن ن د. از آ ن جا که دو بخش متقاطع مکا ن یزم قیچی ن سبتا مرتفع هست ن د، بدی ن ترتیب، کلیدها عمق حرکتی بیشتری دار ن د. مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای ا پ ل، درست‌ما ن ن د پ روا ن ه‌ی واقعی، با بهره‌گرفت ن از دو بال ظریف، از ارتفاع کیبورد به‌ا ن دازه‌ی حدود یک میلی‌متر می‌کاهد؛ اما به‌گفته‌ی کایل وای ن ز، یکی از مدیرا ن وب‌سایت iFixit، گاهی ذرات بسیار ریز ن یز زیر کلیدها گیر کرده و عملکرد آ ن ‌ها را دچار اختلال می‌ک ن ن د. کایل وای ن ز و تو ن ی و ن گ، مدیر مرکز تعمیرات Simple Mac در ن یویورک هردو باور دار ن د که احتمالا مشکل دیگری ن یاز در میا ن باشد: از آ ن جا که ف ن ر زیر مکا ن یزم کلیدها ضعیف است، افرادی که محکم‌تر تای پ می‌ک ن ن د، در برابر اختلاف و بروز مشکل در کیبورد، آسیب‌ پ ذیرتر هست ن د. ا پ ل در ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، غشایی لاستیکی ن یز روی مکا ن یزم هریک از کلیدها اضافه کرد تا از ورود ذرات مختلف به داخل مکا ن یزم جلوگیری ک ن د و البته تجربه‌ی تای پ کم‌صداتری را ن یز به‌ارمغا ن آورد؛ اما به‌ ن ظر می‌رسد که باز هم ذرات گردوغبار به زیر کلیدها راه پ یدا می‌ک ن ن د. چه می‌توا ن کرد
در صورت بروز چ ن ی ن مشکلی برای مک‌بوکتا ن ، راهکارهای زیر پ یش ن هاد می‌شو ن د: به ا پ ل‌استور مراجعه ک ن ید (غیرکاربردی برای ایرا ن ): مدل‌های 2018 مک‌بوک کماکا ن تحت گارا ن تی یک‌ساله‌ی ا پ ل هست ن د. ه ن گامی که جوا ن ا استر ن با مک‌بوک ایر معیوب خود به ا پ ل‌استور مراجعه کرد، پ رس ن ل ا پ ل زیر کلیدهای E و R را تمیز کرده و کلاهک آ ن ‌ها را ن مو ن ه‌های ن و جایگزی ن کرد ن د. به‌گفته‌ی آ ن ‌ها، ا پ ل در صورت بروز مجدد مشکل، کل پ ن ل کیبورد را تعویض می‌ک ن د؛ مشکلی که باز هم برای جوا ن ا استر ن پ یش آمد! چ ن ا ن چه از مک‌بوک‌های قدیمی‌تر استفاده می‌ک ن ید، بر ن امه‌ی تعمیر کیبورد ا پ ل، به‌ شما کمک خواهد کرد. ا پ ل تا چهار سال پ س از خریداری، هرکدام از ل پ ‌‌تا پ ‌های موجود در ای ن فهرست را به‌جای دریافت هزی ن ه‌ی 300 دلاری یا بیشتر، به‌صورت رایگا ن تعمیر می‌ک ن د. راهکار ن رم‌افزاری: ژی ن ‌هو ن گ سم لیو، دا ن شجوی 25 ساله‌ی بریتیش کلمبیا در و ن کوور، پ س از مواجهه با مشکل تای پ دوتایی حرف W در مک‌بوک پ رو خود، ا پ لیکیش ن ی موسوم به Unshaky‌ برای مک توسعه داد که با ش ن اسایی دومی ن تکرار یک حرف پ س از چ ن د میلی‌ثا ن یه از بار ن خست، آ ن دستور را از بی ن می‌برد. ا پ لیکیش ن یادشده در مرحله‌ی بتا است و ت ن ها از طریق وب‌سایت لیو دا ن لود می‌شود. او می‌گوید هیچ‌کدام از اطلاعات کاربر، حتی کلیدهای فشرده شده، گردآوری ن خواهد شد. تمیزکاری: با یا بدو ن بروز مشکل در کیبورد مک‌بوکتا ن ، توصیه می‌ک ن یم که یک اس پ ری هوای فشرده خریداری کرده و آ ن را تمیز ک ن ید. ا پ ل حتی صفحه‌ای را ن یز در وب‌سایت خود برای چگو ن گی تمیز کرد ن کیبورد در ن ظر گرفته است. روی کلیدهای پ رکاربرد در زبا ن فارسی یا ا ن گلیسی تمرکز بیشتری داشته باشید. کیبورد اکستر ن ال تهیه ک ن ید: یک راهکار ساده و البته مضحک، خریداری کیبورد اکستر ن ال برای ل پ ‌تا پ گرا ن ‌قیمتتا ن است. ل پ ‌تا پ دیگری خریداری ک ن ید: مشکلات کیبورد مک‌بوک به‌ا ن دازه‌ای دیوا ن ه‌ک ن ن ده است که یکی از راهکارهای معقول، مهاجرت به‌د ن یای وی ن دوز و خریداری ل پ ‌تا پ ی همچو ن سرفیس ل پ ‌تا پ ، اس پ کتر x360، دل XPS و تی ن ک‌ پ د ایکس‌وا ن کرب ن یا حتی استفاده از مدل خاطره‌ا ن گیز مک‌بوک پ رو 2015 خواهد بود. امیدواریم ا پ ل بیش از ای ن ، باریکی ل پ ‌تا پ را به کارایی آ ن ترجیح ن دهد و در مدل 2019 مک‌بوک شاهد ایجاد تعییراتی در ساختار بد ن ه و کیبورد دستگاه‌‌ها باشیم. توجه ک ن ید که علاوه‌بر مشکل کیبورد، پ ایی ن ‌آورد ن ضخامت ل پ ‌تا پ ، برعملکرد سیستم‌ خ ن ک‌ک ن ن ده و در ن هایت پ ایداری عملکرد پ رداز ن ده تأثیر خواهد گذاشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مرکز تحقیقات سرن نرم‌افزارهای مایکروسافت را به مقصد نرم‌افزارهای متن باز ترک می‌کند

چرا هواپیما هنگام فرود دچار ضربه می‌شود؟

لمان 2019 با قهرمانی تویوتا و آلونسو به پایان رسید

AMD پردازنده‌ تردریپر 64 هسته‌ای تا پایان امسال عرضه می‌کند

مصاحبه با اندی فنگ، بنیان‌گذار استارتاپ دوردش

مرورگر اج مایکروسافت احتمالا برای لینوکس هم عرضه می‌شود

نگاهی به 18 سال خاطره‌سازی آیتونز؛ کهنه‌سربازی که بازنشسته شد

تاثیر زندگی مدرن بر استخوان‌های انسان

طراحی سایت دود، روش متفاوتی از تبلیغات اینترنتی

نتیجه نظرسنجی: کاربران زومیت iPad OS و Mac Pro را جذاب‌ترین‌های WWDC امسال می‌دانند

گزینه‌های زیاد در هنگام انتخاب به مشکل تبدیل می‌شوند

اپل احتمالا امسال هفت مک بوک جدید معرفی خواهد کرد

سری جدید نمایشگرهای هوشمند پورتال فیسبوک پاییز امسال عرضه می‌شوند

آموزش انتقال لایسنس ویندوز 10 به کامپیوتر جدید

دور نیمه‌نهایی مسابقات جام رمضان بازی زولا برگزار شد

خرید آنلاین بلیط چگونه سفر را برای ما به‌صرفه‌تر می‌کند؟

رندرهای جدید هواوی میت 30 پرو و احتمال استفاده از نمایشگر 90 هرتزی

نگاهی به پهپاد تحویل کالای جدید آمازون

احتمال بازتولید رنو تندر 90 با قطعات ایرانی

پنج دلیل برای اینکه سرور دل را از زیگورات بخریم

نسخه بتا اندروید Q در دسترس 11 گوشی هوشمند شیائومی قرار می‌گیرد

جزئیات طرح جایگزین زوج یا فرد اعلام شد

تلاش سیگما برای احیای لنزهای APS-C

نمایشگر وان پلاس 7 پرو در برخی کاربردها از 90 هرتز به 60 هرتز سوئیچ می‌کند

بهترین بازی‌های بتل رویال شبیه PUBG که باید تجربه کنید

چرا بازاریابی محصول از خود محصول مهم‌تر است؟

گوشی‌های هواوی برای ساعاتی لوگوی تبلیغاتی روی صفحه‌‌ قفل نمایش دادند

علت کج بودن برج پیزا چیست؟

همه‌چیز درباره برنامه‌نویس‌شدن: ماجراجویی در دنیای کدها

جزئیاتی تازه از نمایشگر بزرگ شاسی بلند برقی بایتون منتشر شد

تخصیص پویای منابع، مسئله‌‌‌ای ریاضی که جهان را در بن‌‌بست گرفتار کرده است

قلم نوری هویون در سامان کام

ژئوکدینگ، قابلیتی برای یافتن مقصد با وارد کردن آدرس در سرویس نقشه و مسیریاب بلد

ساخت قوی‌ترین آهنربای جهان

دوچرخه برقی eRockit معرفی شد

گزارش زومیت از هشتمین دوره کار با موبایل (Galaxy Workshop) سامسونگ

دانشمندان معمای سخت شدن سرخرگ‌ها را حل کردند

آموزش استفاده از Windows Sandbox در آپدیت ماه مه ویندوز 10

فناوری شارژ با سرعت حداکثری را با انرژیا تجربه کنید

آلودگی کربنی بیت‌ کوین در حد شهرهایی مثل لاس‌وگاس و هامبورگ است

از معضل هواوی تا گسست 5G؛ آیا کشورها دروازه‌های اینترنت را به‌روی خود خواهند بست؟

کامیون خودران و بدون کابین ولوو به مرحله عملیاتی وارد شد

چرا گوشی‌های جدید دو یا چند دوربین دارند؟

تعیین خط مسابقه 24 ساعته لمان 2019؛ تویوتا در مقام‌های اول و دوم

طراحی مربع‌شکل دوربین آیفون 11 تأیید شد

مقایسه سرعت، کیفیت و قیمت سرویس اینترنت در ایران با سایر کشورهای جهان

آذری جهرمی: اندروید سفارشی شده در راه است

مزایای استخدام وکیل مهاجرت به استرالیا از نگاه پاسارگاد مایگریشن

دومین دوره رویداد انقلاب بلاک چین برگزار می‌شود

حقایق جالبی که مهمانداران درباره مسافران می‌دانند