پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل فناوري

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل

  بزرگنمايي:

آریا جوان - نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به&z

نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به‌بار می‌آورد. برای ن شا ن ‌داد ن دردسرهای استفاده از کیبورد مک‌بوکی که بعد از گذشت ت ن ها چ ن د ماه، دچار مشکل شده، ت ن ها راهکاری که به‌ذه ن می‌رسد، ن وشت ن مطلب پ یش‌رو با ک ن ار گذاشت ن تمام حروفی است که کلید مربوط به آ ن ‌ها، دیگر عملکرد صحیحی ن دارد. توجه داشته باشید که در ای ن حالت، مقاله دیگر خوا ن ا ن خواهد بود، ب ن ابرای ن : برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «پ»
برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «ن»
چرا از کار افتاد ن کیبورد مک‌بوک ایر جدید، بسیار آزارده ن ده و دیوا ن ه‌ک ن ن ده به‌ ن ظر می‌رسد؟ برای یافت ن پ اسخ، تاریخ را ورق می‌ز ن یم... آوریل 2015: ا پ ل مک‌بوک 12 ای ن چی را با کیبوردی مجهز به مکا ن یزم « پ روا ن ه‌ای» معرفی کرد. برای دستیابی به باریک‌تری ن بد ن ه‌ی ممک ن ، مه ن دسا ن ا پ ل کلیدها را مسطح‌تر از ن سل‌های گذشته طراحی کرده بود ن د؛ اما کو پ رتی ن و ن شی ن ‌ها با مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای زیر کلیدها، به‌د ن بال ایجاد بازخوردی مشابه کیبوردهای مرسوم با مکا ن یزم قیچی بود ن د. اکتبر 2016: مک‌بوک پ رو 2016 با ن سل دوم کیبورد مبت ن ی بر مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. پ س از گذشت چ ن دماه، عده‌ای گزارش می‌داد ن د که حروف یا کاراکترها تای پ ن می‌شو ن د، کلیدها گیر کرده‌ا ن د یا برخی از حروف برخلاف ا ن تظار، چ ن دی ن ‌بار تکرار می‌شو ن د. ب ن ابرای ن از شما دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ی مطالعه‌ی مت ن ی با حروف تکراری تجربه ک ن ید: برای مطلب با تکرار دوتایی حرف «پ»
ژوئ ن 2018: ا پ ل اعلام کرد که درصد محدودی از کیبوردهای مک‌بوک و مک‌بوک پ رو دچار مشکل شده‌ا ن د، از ای ن رو، بر ن امه‌ای برای تعمیر کیبوردهای یادشده راه ا ن داخت. جولای 2018: ا پ ل مدل‌های 2018 مک‌بوک پ رو را با ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای معرفی کرد؛ کیبوردی که گفته می‌شد مشکلات گذشته را ن دارد. اکتبر 2018: مک‌بوک ایر 2018 با طراحی کاملا جدید و کیبورد مبت ن ی بر ن سل سوم مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. حال به سال 2019 رسیده‌‌ایم؛ سالی که در آ ن مک‌بوک ایر جوا ن ا استر ن ، ن گار ن ده‌ی اصلی مقاله‌ی پ یش‌رو از وال‌استریت‌ژور ن ال، دچار مشکلاتی که در کلیدهای E و R شده است. ن اگفته ن ما ن د که افراد دیگری ن یز کیبورد مک‌بوک‌های جدید ا پ ل دچار مشکل شده‌ا ن د؛ به‌ع ن وا ن مثال گوی ن شریدا ن ، مدیرعامل Vizlegal پ س از گذشت دو هفته از خرید مک‌بوک ایر 2018، با کلیدهای E، R، W و T‌ به مشکل برخورد یا جاشوا جا ن سو ن ، خبر ن گار و گوی ن ده می‌گوید: هم‌اک ن و ن یک‌بار از هر 7 بار، حرف T در مک‌بوک پ رو 2000 دلاری‌ام، به‌صورت دوتایی تای پ می‌شود. بدی ن ترتیب از شما ن یز دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ای مشابه مورد پ یش‌آمده برای جاشوا جا ن سو ن با حرف T (معادل ف در فارسی) را داشته باشید: برای مطالعه‌ی مطلب با تکرار دوتایی حرف «ف»
یک دعوای حقوقی عمومی، ا پ ل را متهم می‌ک ن د که با علم به ماهیت معیوب کیبوردهای پ روا ن ه‌ای از سال 2015، باز هم ل پ ‌تا پ ‌های مجهز به ای ن کیبوردها را بدو ن اقرار به‌وجود مشکل، به‌فروش رسا ن ده است. به‌گفته‌ی سایمو ن گریل از وکلای مؤسسه‌ی حقوقی Girard Sharp، برخی از خریدارا ن مک‌بوک‌های مجهز به ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای ن یز درخواست پ یوست ن به دادخواهی اخیر را داده‌ا ن د. سخ ن ‌گوی ا پ ل می‌گوید: ما آگاه هستیم که تعداد کمی از کاربرا ن ما ن با ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای دچار مشکل شده‌ا ن د و به‌خاطر ای ن موضوع، ابراز تأسف می‌ک ن یم. بخش عمده‌ای از خریدارا ن مک، تجربه‌ی مثبتی با کیبورد جدید داشته‌ا ن د. چ ن ا ن چه به مشکلی برخورده‌ایم، با مراکز خدمات ا پ ل تماس بگیرید. اگرچه عذرخواهی ا پ ل ستود ن ی است، تا زما ن خداحافظی ای ن شرکت با کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، آگاهی از دلیل بروز مشکل در ای ن کیبوردها و راهکارهای موجود، ضروری به‌ ن ظر می‌رسد. دلیل بروز مشکل
به‌احتمال بسیار زیاد، ذرات ریز و گردوغبار باعث بروز مشکل می‌شو ن د؛ اما ممک ن است حتی خورد ن تکه‌ای بیسکوئیت حی ن کار با ل پ ‌تا پ ن یز، مشکلات مشابهی را برایتا ن به‌بار آورد. بسیاری از ل پ ‌تا پ ‌ها از کلیدهایی با مکا ن یزم قیچی استفاده می‌ک ن ن د. از آ ن جا که دو بخش متقاطع مکا ن یزم قیچی ن سبتا مرتفع هست ن د، بدی ن ترتیب، کلیدها عمق حرکتی بیشتری دار ن د. مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای ا پ ل، درست‌ما ن ن د پ روا ن ه‌ی واقعی، با بهره‌گرفت ن از دو بال ظریف، از ارتفاع کیبورد به‌ا ن دازه‌ی حدود یک میلی‌متر می‌کاهد؛ اما به‌گفته‌ی کایل وای ن ز، یکی از مدیرا ن وب‌سایت iFixit، گاهی ذرات بسیار ریز ن یز زیر کلیدها گیر کرده و عملکرد آ ن ‌ها را دچار اختلال می‌ک ن ن د. کایل وای ن ز و تو ن ی و ن گ، مدیر مرکز تعمیرات Simple Mac در ن یویورک هردو باور دار ن د که احتمالا مشکل دیگری ن یاز در میا ن باشد: از آ ن جا که ف ن ر زیر مکا ن یزم کلیدها ضعیف است، افرادی که محکم‌تر تای پ می‌ک ن ن د، در برابر اختلاف و بروز مشکل در کیبورد، آسیب‌ پ ذیرتر هست ن د. ا پ ل در ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، غشایی لاستیکی ن یز روی مکا ن یزم هریک از کلیدها اضافه کرد تا از ورود ذرات مختلف به داخل مکا ن یزم جلوگیری ک ن د و البته تجربه‌ی تای پ کم‌صداتری را ن یز به‌ارمغا ن آورد؛ اما به‌ ن ظر می‌رسد که باز هم ذرات گردوغبار به زیر کلیدها راه پ یدا می‌ک ن ن د. چه می‌توا ن کرد
در صورت بروز چ ن ی ن مشکلی برای مک‌بوکتا ن ، راهکارهای زیر پ یش ن هاد می‌شو ن د: به ا پ ل‌استور مراجعه ک ن ید (غیرکاربردی برای ایرا ن ): مدل‌های 2018 مک‌بوک کماکا ن تحت گارا ن تی یک‌ساله‌ی ا پ ل هست ن د. ه ن گامی که جوا ن ا استر ن با مک‌بوک ایر معیوب خود به ا پ ل‌استور مراجعه کرد، پ رس ن ل ا پ ل زیر کلیدهای E و R را تمیز کرده و کلاهک آ ن ‌ها را ن مو ن ه‌های ن و جایگزی ن کرد ن د. به‌گفته‌ی آ ن ‌ها، ا پ ل در صورت بروز مجدد مشکل، کل پ ن ل کیبورد را تعویض می‌ک ن د؛ مشکلی که باز هم برای جوا ن ا استر ن پ یش آمد! چ ن ا ن چه از مک‌بوک‌های قدیمی‌تر استفاده می‌ک ن ید، بر ن امه‌ی تعمیر کیبورد ا پ ل، به‌ شما کمک خواهد کرد. ا پ ل تا چهار سال پ س از خریداری، هرکدام از ل پ ‌‌تا پ ‌های موجود در ای ن فهرست را به‌جای دریافت هزی ن ه‌ی 300 دلاری یا بیشتر، به‌صورت رایگا ن تعمیر می‌ک ن د. راهکار ن رم‌افزاری: ژی ن ‌هو ن گ سم لیو، دا ن شجوی 25 ساله‌ی بریتیش کلمبیا در و ن کوور، پ س از مواجهه با مشکل تای پ دوتایی حرف W در مک‌بوک پ رو خود، ا پ لیکیش ن ی موسوم به Unshaky‌ برای مک توسعه داد که با ش ن اسایی دومی ن تکرار یک حرف پ س از چ ن د میلی‌ثا ن یه از بار ن خست، آ ن دستور را از بی ن می‌برد. ا پ لیکیش ن یادشده در مرحله‌ی بتا است و ت ن ها از طریق وب‌سایت لیو دا ن لود می‌شود. او می‌گوید هیچ‌کدام از اطلاعات کاربر، حتی کلیدهای فشرده شده، گردآوری ن خواهد شد. تمیزکاری: با یا بدو ن بروز مشکل در کیبورد مک‌بوکتا ن ، توصیه می‌ک ن یم که یک اس پ ری هوای فشرده خریداری کرده و آ ن را تمیز ک ن ید. ا پ ل حتی صفحه‌ای را ن یز در وب‌سایت خود برای چگو ن گی تمیز کرد ن کیبورد در ن ظر گرفته است. روی کلیدهای پ رکاربرد در زبا ن فارسی یا ا ن گلیسی تمرکز بیشتری داشته باشید. کیبورد اکستر ن ال تهیه ک ن ید: یک راهکار ساده و البته مضحک، خریداری کیبورد اکستر ن ال برای ل پ ‌تا پ گرا ن ‌قیمتتا ن است. ل پ ‌تا پ دیگری خریداری ک ن ید: مشکلات کیبورد مک‌بوک به‌ا ن دازه‌ای دیوا ن ه‌ک ن ن ده است که یکی از راهکارهای معقول، مهاجرت به‌د ن یای وی ن دوز و خریداری ل پ ‌تا پ ی همچو ن سرفیس ل پ ‌تا پ ، اس پ کتر x360، دل XPS و تی ن ک‌ پ د ایکس‌وا ن کرب ن یا حتی استفاده از مدل خاطره‌ا ن گیز مک‌بوک پ رو 2015 خواهد بود. امیدواریم ا پ ل بیش از ای ن ، باریکی ل پ ‌تا پ را به کارایی آ ن ترجیح ن دهد و در مدل 2019 مک‌بوک شاهد ایجاد تعییراتی در ساختار بد ن ه و کیبورد دستگاه‌‌ها باشیم. توجه ک ن ید که علاوه‌بر مشکل کیبورد، پ ایی ن ‌آورد ن ضخامت ل پ ‌تا پ ، برعملکرد سیستم‌ خ ن ک‌ک ن ن ده و در ن هایت پ ایداری عملکرد پ رداز ن ده تأثیر خواهد گذاشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

هیوندای ونیو 2020 رونمایی شد

داستان برند بوش؛ مهندسی آلمانی در خدمت صنعت برق و الکترونیک

هر آنچه باید درباره آپدیت می 2019 یا 19H1، ویندوز 10 بدانید

ترجمه انسانی یا ماشینی؛ رایت می چه پیشنهاداتی برایتان دارد؟

استون مارتین سوپرلجرا DBS 59 رونمایی شد

اینترنت سیم‌کارت‌های شاتل موبایل به مناسبت نیمه شعبان یک هفته رایگان می‌شود

نگاهی به طراحی هیوندای سوناتا 2020

آمازون و گوگل دعوا بر سر یوتیوب را خاتمه دادند

گوگل به دنیای رباتیک باز می‌گردد

پردازنده‌های توکار شرکت AMD سری R1000 رونمایی شد

اپل برای توافق با کوالکام، احتمالا 6 میلیارد دلار به این شرکت پرداخت کرده است

صدای انفجار یک بمب هسته‌‌ای چگونه است؟

اینستاگرام تعداد لایک‌ پست‌ها را مخفی می‌کند

آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق با میهن وردپرس

نگاهی به کارخانه‌ نوکیا، هر آن‌چه از آینده‌ی تولید انتظار داریم

نگاهی عمیق به آئودی E-Tron

افسانه‌های استارتاپی: نیاز به سرمایه ریسک پذیر

اشتباهات امنیتی جدید فیسبوک، گریبان‌گیر میلیون‌ها کاربر دیگر شد

آشنایی با وبسایت «های‌متال»

رندرهای رسمی گوگل پیکسل 3a و پیکسل 3a XL پیش از موعد رونمایی رویت شد

فروش گلکسی اس 10 طی هفته اول عرضه در آمریکا، رکورد گلکسی اس 9 را شکست

افشای اطلاعات حساس رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی ایرانی

میزان فروش آیفون در سه‌ماهه‌ی دوم 2019، کمتر از حدانتظار بوده است

نجات از سیاه‌ چاله؛ امکان‌پذیر، اما خطرناک

هرآنچه درباره استاندارد PCIe 4.0 می‌دانیم

سبک زندگی آینده‌ی سیاره‌ ما را مشخص می‌کند

سوبارو اوتبک مدل 2020 رونمایی شد

دوربین اصلی آیفون 2019 احتمالا به لنز فوق عریض مجهز می‌شود

معرفی کتاب «اول سود» اثر مایک میخالوویچ

خرید گوشی شیائومی در فروشگاه شیراز مارکت

نگاهی عمیق به بی ام و سری 8 کانورتیبل مدل 2019

ساخت کامپیوترهای دوهسته‌ای درون سلول‌های انسانی

همکاری مجدد اپل با کوالکام چه مزایایی برای کاربران دارد؟

مدل 85 اینچ سرفیس هاب 2S مایکروسافت رونمایی شد

دانشمندان مغز خوک‌ها را تا چند ساعت پس از مرگ زنده نگاه داشتند

رزرو هتل قصر طلایی با بیشترین تخفیف در سایت پرشین هتل

حراج فسیل دایناسور تی رکس در eBay، صدای دانشمندان را درآورد

نسل جدید مرسدس بنز GLS معرفی شد

3 موزه مهم ایروان که هر گردشگری در سفر به ارمنستان باید ببیند

استخراج خون از اسبی 42 هزار ساله با هدف شبیه‌سازی آن

گران‌ترین مدل بی ام و سری 7 جدید، 300 هزار دلار قیمت می‌خورد

قیمت فناوری خودران تسلا افزایش می‌یابد

آلودگی هوا چگونه می‌تواند بر سلامت روانی انسان تأثیر بگذارد؟

اپل در حال مذاکره با تامین‌کنندگان حسگر برای خودرو خودران است

فریم نیوز 59: نگاهی به جدیدترین ابعاد از رقابت جدی دیزنی و HBO با نتفلیکس

جزئیات بیشتری از دلایل استعفای بنیان‌گذاران اینستاگرام فاش شد

توانمندسازی تیم‌های تغییرپذیر و تحول‌گرا

کیا هابانیرو در نمایشگاه نیویورک به نمایش گذاشته شد

قیمت رقابتی و تنوع محصولات دیجیتال در فروشگاه بابانو

سفید شدن مرجان‌ها، تهدیدی جدی برای محیط زیست دریا