آخرين مطالب

مرز باريک خبر گرفتن از يکديگر و فضولي خواندني

مرز باريک خبر گرفتن از يکديگر و فضولي

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- شخصيت‌شناسي فضول‌هاشخصيت‌شناسي فضول‌ها  , فضولي، کنجکاوي يا هر اسمي که رويش بگذاريد، از آن حس هايي است
که همه تجربه مي کنند، بعضي بيشتر، بعضي کمتر! از آنجا که معمولا ياد مي گيريم فضولي کار خوبي نست،
خيلي با اين حس خودمان مبارزه مي کنيم، براي مثال توي دلمان به خودمان مي گوييم:
«آخه به تو چه؟» ولي فضولي هميشه هم بد نيست. بعضي وقت ها اصلا بايد فضولي کرد.
اگر مثل خيلي ها دائم با حس فضولي خودتان درگيريد. شخصيت‌شناسي فضول‌ها
نزديک ظهر بود که بالاخره رسيدم به دفتر. از بس عجله کرده بودم فرصت نکرده بودم
لباس مرتبي انتخاب کنم و به قيافه ام هم برسم. داشتم برگه هاي روي ميز را ورق مي زدم
که باز سر و کله خانم فضول دفتر پيدا شد؛ «دير رسيدي خانوم، کجا بودي؟»
با لبخند زورکي جواب دادم: «کار اداري داشتم.» پرسيد: «چرا اينقدر آشفته اي؟
نکنه خواب موندي؟ نديدم بياي بري آشپزخونه، باز بي ناهار موندي؟»
همکارم را ديدم که از پشت ميزش مي خواست به من بفهماند که جوابش را ندهم.
شخصيت‌شناسي فضول‌هادر دلم گفتم: «رييس که برگه مرخصي را امضا کرد اندازه اين نپرسيد کجا بودي!»
خيلي جلوي خودم را گرفتم که جواب ندهم. از رو نرفت. بعد از چند دقيقه منتظر ماندن،
بالاخره آسانسور رسيد. خوشبختانه خلوت بود. طبقه بعدي نمي دانم چه خبر بود که همه به جز يک پيرمرد
پياده شدند. همين که در آسانسور بسته شد، احساس کردم پيرمرد در خودش مچاله مي شود.
البته سرپا ايستاده بود و چيزي نگفت.
خواستم بپرسم حالتان خوبه؟ آن وقت چي فکر مي کرد؟
که من از توي آينه زل زدم و رفتار او را چک مي کنم. پيشاني اش را گذاشت روي دستش.
خب شايد از چيزي ناراحت باشد و نخواهد درباره اش حرف بزند. به خودم گفتم به تو مربوط نيست،
کمک لازم داشته باشد خودش مي گويد. بعد يادم آمد افراد وقتي دچار حمله مي شوند شايد
خودشان هم متوجه نشوند. حس دودلي خيلي بدي بود. تا آمدم تصميم بگيرم، آسانسور ايستاد.
صبر کردم اول پيرمرد پياده شود. پايش را که گذاشت بيرون از آسانسور، روي زمين ولو شد
و چند نفر دويدند سمتش. چپ چپ به من نگاه مي کردند. احساس کردم به نظرشان سردترين و بي تفاوت ترين
آدم روي زمين مي رسم. واقعا چرا زودتر کاري نکردم؟ اگر دير شده باشد چه؟

فضولي ذاتي است يا يادگرفتني؟فضولي يا کنجکاوي، در واقع يک احساس ذاتي دروني است که آن را به وفور دريچه هاي کم سن و سال مي بينيد.
همه دوست دارند از آنچه نمي دانند سر دربياورند. بچه ها هر سوالي ممکن است بپرسند
يا به هر چيزي سرک مي کشند اما به مرور زمان، قوانين زندگي اجتماعي را ياد مي گيريم،
حريم خصوصي را درک مي کنيم و زندگي خودمان هم جهت دارتر مي شود؛ يعني سعي مي کنيم
انرژي و وقت مان را صرف چيزهايي کنيم که به هدفمان بيشتر مربوط است. در نتيجه با گذشت زمان بيشتر
و بيشتر ياد مي گيريم که بيش از اندازه اي که اجتماع و خانواده برايمان تعريف کرده اند، کنجکاوي نکنيم.
از همين تعريف معلوم است که بسته به سبک زندگي خانواده و فرهنگ جامعه، حد فضولي متفاوت است.
براي مثال در بعضي فرهنگ ها، اينکه از کسي بپرسي چقدر درآمد دارد خيلي عادي است
اما در بعضي فرهنگ ها فضولي و رفتاري زننده است. شخصيت‌شناسي فضول‌ها
مرز باريک خبر گرفتن از يکديگر و فضوليدر عين اينکه هر روز با مدرنتر شدن زندگي، فضولي را ناپسنديده تر مي دانيم، بيشتر
و بيشتر هم درگير شبکه هاي اجتماعي مي شويم که حريم خصوصي خيلي در آنها معنايي ندارد.
واقعا دو دلي سختي است که آدم دائم و هر روز دچارش مي شود: اگر نپرسم،
مي گويند صميمي نيست، برايش مهم نيست، توجه نمي کند و … اگر بپرسم، فکر مي کنند
من آدم فضولي هستم، جواب سربالا مي دهند، سرسنگين جواب مي دهند و …
شما چقدر فضول هستيد؟!در واقع فقط کسي که مي خواهد بپرسد بلاتکليف نيست، کسي که مي خواهد جواب بدهد
هم گاهي نمي داند به اين سوال بايد صميمانه و راحت جواب بدهد يا طوري به طرفش بفهماند
که وارد حريم خصوصي من نشو! همين بلاتکليفي در به اشتراک گذاشتن اطلاعات
در دنياي مجازي هم ديده مي شود. در نهايت شايد کاربردي ترين جواب اين باشد
که قانون کلي وجود ندارد.
بسته به فرد، نوع رابطه و موقعيت، تعريف صميميت و فضولي مي تواند مرتبط باشد.
پس قبل از هر چيزي بايد سطح دوستي و ارتباطت را معلوم کرد.
چرا سوالات بعضي ها انگار فضولي نيست؟تعريف فضولي به نوع شخصيت هم ربط دارد. بعضي ها خيلي برونگرا و پرشور و پرهيجانند،
همه جا با سروصدا همه چيز را اعلام مي کنند و خيلي هم با هيجان حرف مي زنند.
اين افراد معمولا وقتي سوالي مي کنند، زياد به بقيه احساس فضولي کردن نمي دهند.
شايد چون خودشان هم چنين تصويري ندارند اما برعکس آدم هايي که خيلي آرام و منطقي به نظر مي رسند
و بي دليل حرف نمي زنند، اگر همان سوال را بکنند، هم خودشان عذاب وجدان فضولي کردن مي گيرند،
هم به بقيه اين حس را منتقل مي کنند که اين سوال سوالي معمول براي پرسيدن نبود.
پس اگر آدم فضولي هستيد، سعي کنيد شلوغ و پرهياهو و شاد هم باشيد!

شاعري به نام فضوليملا محمد بن سليمان بغدادي (1556-1483) از شاعران سده دهم هجري است. او در بغداد پرورش يافت.
او سه زبان ترکي، فارسي و عربي را مي دانست و به هر سه زبان هم شعر سروده است
اما چرا تخلص «فضولي» را انتخاب کرده؟ او اين تخلص را به معناي عربي آن به کار مي برد؛
يعني «زبان دراز و مداخله کننده در کاري که به او مربوط نيست». در مقدمه ديوان اشعارش
به زبان فارسي مي گويد: «خيال کردم اگر تخلص مشترک اختيار نمايم در انتساب نظم بر من حيف رود.
اگر مغلوب باشم و بر شريک ظلم شود اگر غالب آيم. فضولي تخلص کردم و از تشويش ستم
شريکان پناه به جانب تخلص بردم و دانستم که اين لقب مقبول طبع کسي نخواهد افتاد
که بيم شريک او به من تشويشي نتواند داد.» شخصيت‌شناسي فضول‌ها
7 گام مديريت فضولي1- احساس فضولي تان را کشف کنيداگر بي قرار شديد چيزي را بدانيد، با خودتان روراست باشيد و بپذيريد که داريد فضولي مي کنيد
و مي خواهيد اطلاعاتي را بدانيد که مربوط به حريم شما نيست. شخصيت‌شناسي فضول‌ها
2- احساس فضولي تان را بپذيردخيلي ها به محض اينکه حس مي کنند قرار است فضولي کنند، مثل والديني که سر بچه شان فرياد مي کشند،
شروع مي کنند در ذهن شان سر خودشان داد زدن، که چرا فضولي مي کني؟ به تو مربوط نيست و …
بنابراين احساس فضولي تان را بپذيرد. براي اينکه بتوانيد تصميم درستي بگيرد،
نبايد با خودتان مشاجره دروني کنيد. زيرا بر رفتار بيروني تان اثر مي گذارد. آن وقت ممکن است
زيادي ساکت شويد؛ طوري که در آن جمع خيلي از سوال کردنتان بدتر باشد! شخصيت‌شناسي فضول‌ها
3- حواستان به زبان بدنتان باشدرفتارها گاهي بيشتر از زبان نشان مي دهند که در فکرتان چه مي گذرد. زل زدن از آن رفتارهايي است
که موقع فضولي خيلي خودش را نشان مي دهد.اگر هنوز مشغول ارزيابي هستيد،
يا اينکه قصد نداريد فضول به نظر برسيد، مراقب مدل نشستن و نگاهتان باشيد.
بهتر است خودتان را به کار ديگري سرگرم کنيد. اگر مشغول صحبت با ديگري شديد،
هي برنگرديد و سوژه فضولي تان را برانداز کنيد! شخصيت‌شناسي فضول‌ها
4- موقعيت را بررسي کنيدوقتي توانستيد احساس فضولي خودتان را به رسميت بشناسيد، مي توانيدبه ارزيابي موقعيت بپردازيد.
آيا اين نوع سوال ها در اين جمع مرسوم است؟ آنچه مي خواهيد بپرسيد خيلي شخصي و خصوصي است؟
مي توانيدفرض کنيد اگر کسي در همين جمع همين موضوع را از شما سوال کند، شما چه احساسي خواهيد داشت.
اگر رنجيده مي شويد، يا بهتان برمي خورد، شما هم نبايد بپرسيد. همه مثل شما نيستند،
پس کمي هم بايد به شناختي که از فرد مورد نظر داريد، رجوع کنيد. شخصيت‌شناسي فضول‌ها
5- ميزان مفيد بودن خود را ارزيابي کنيدگاهي موقعيت بين فردي است. براي مثال دو نفر بحث مي کنند، در اين موارد بايد از خودتان بپرسيد
که مداخله شما چه کمکي مي تواند بکند. آيا شرايط را بهتر مي کند؟ مداخله شما همه چيز را علني مي کند
يا باعث دلخوري مي شود؟ اگر آنقدرها مفيد نيست، از کنجکاوي زياد و زل زدن به آنها بپرهيزيد
و حتي جايتان را هم عوض کنيد. مگر اينکه حس کنيد خطري در اين بحث ها هست
که بهتر است در همين نزديکي باشيد! شخصيت‌شناسي فضول‌ها
6- موارد اضطراري را سريع شناسايي کنيددر مواردي عدم مداخله ديگري مي تواند سلامت و زندگي يک نفر را به خطر بيندازد.
براي مثال وقتي کسي حالش خوب نيست، وقتي دو نفر مشغول دعوا هستند،
يا وقتي کسي آنقدر خشمگين است که کنترل رفتارش را از دست داده است، يا …
در اين موارد، حتي فکر فضولي را هم نکنيد. پاي سلامتي يا حتي جان يک انسان در ميان است.
هر کاري از دست تان برمي آيد انجام دهيد؛ البته زياده روي نکنيد.
7- بيان و زبان بدن مناسب داشته باشيداگر با صداي آهسته، با سر خم شده يا دهان کج شده سوال کنيد؛ يعني خودتان هم قبول داريد
که در حال فضولي هستيد، سريع به ديگري هم اين احساس را منتقل مي کنيد. در عوض اگر خيلي معمولي بايستد،
دستانتان از هم باز باشند، احساس راحتي داشته باشيد، لبخند بزنيد و حتي اگر خيلي صميمي هستيد،
چشمگي بزنيد، طرف مقابل احساس راحتي مي کندو ممکن است بيشتر نياز فضولي تان برطرف شود!
شخصيت‌شناسي فضول‌ها
شخصيت‌شناسي فضول‌هاشما چقدر فضول هستيد؟!1- تصور کنيد صبح خواب مانده ايد و ديرتان شده است. هنگام خروج از خانه در همسايگي
صداي دعوا مي شنويد. آيا مي ايستيد تا ببينيد موضوع از چه قرار است؟
بله (10) خير (0)
2- به منزل دوست تان رفته ايد و او از اتاق خارج مي شود. روي لپ تاپ او صفحه اي باز است
که عکس فردي در آن جلب توجه مي کند. آيا نگاهي به آن مي اندازيد؟
بله (10) خير (0)
3- در اتوبوس يا تاکسي نشسته ايد و فرد کناري شما مشغول مطالعه است. در اين شرايط چه مي کنيد؟
– به طور مستقيم به آنچه او مطالعه مي کند خيره شده وشما هم همراه او مطالعه مي کنيد. (10)
– هر از چندگاهي نگاهي دزدکي مي اندازيد تا ببينيد او چه چيزي مطالعه مي کند. (5)
– کاملا بي تفاوت رفتار مي کنيد. (0)
4- اگر شما بدانيد که يکي از دوستانتان چيزي را از شما پنهان مي کند، چه مي کنيد؟
– هر طور شده سعي مي کنيد سر از کار او درآوريد. (10)
– اگر صحبتي درباره آن پيش بيايد، کنجکاو مي شويد. (5)
– رازهاي ديگران، مسائل شخصي آنهاست و سعي نمي کنيد وارد حيطه خصوصي آنها شويد. (0)
5- اگر در خيابان با يک مکان عمومي ديگر، دعوا يا تصادفي شود، نزديک مي شويد تا ببينيد جريان چيست؟
بله (10) خير (0)
6- اگر در سالن سينما، يکي از دوستانتان را با فرد غريبه اي ببينيد، کنجکاو مي شويد که غريبه چه کسي است؟
بله (10) خير (0)
شخصيت‌شناسي فضول‌ها7- آيا معمولا درباره قيمت و محل خريد چيزهايي که دوستانتان مي خرند پرس و جو مي کنيد؟
بله (10) خير (0)
8- کيف ديگران را بدون اجازه خودشان گشته ايد؟
بله (10) خير (0)
9- اگر رمز لپ تاپ يا موبايل دوستانتان را داشته باشيد، سري به اطلاعات آنها مي زنيد؟
بله (10) خير (0)
10- با دوست تان مشغول مکالمه تلفني هستيد که مجبور مي شويد مدتي منتظر بمانيد
تا او پشت خطي اش را جواب بدهد. وقتي به مکالمه شما برمي گردد از او مي پرسيد چه کسي پشت خط بود؟
بله (10) خير (0)
چطوربه خودم نمره بدهم؟حالا امتياز گزينه هايي را که انتخاب کرده ايد با هم جمع بزنيد:
اگر امتياز شما بين 0 تا 30 باشد:شما اهل دخالت در کارهاي ديگران نيستيد. فکر مي کنيد مسائل خصوصي ديگران برايتان جالب نيست
يا آنقدر به حيطه خصوصي آنها هميت مي دهيد که خودتان را مجا زنمي دانيدآن را مخدوش کنيد.
شايد هم آنقدر سرتان گرم است که وقت فکر کردن به مسائل ديگران را نداريد.
اگر امتياز شما بين 35 تا 70 باشد:شما فرد کنجکاوي هستيد اما تلاش مي کنيد زياد در کارهاي ديگران دخالت نکنيد.
اما گاهي اوقات اين کنجکاوي آنقدر شديد است
که نمي توانيد جلوي خودتان را بگيريد و گاهي سرکي به کار ديگران مي کشيد
اما اين کار هميشگي نيست. اگرچه حواستان باشد زياده روي در آن مي تواند شما را دچار دردسر کند.
اگر امتياز شما بين 75 تا 100 باشد:شما عاشق اين هستيد که همه چيز را درباره همه بدانيدو براي اين کار هر چه از دست تان بربيايد
انجام مي دهيد. شما از آن دسته افراد هستيد که مراقب ديگران هستند و حتي بعضي مواقع به طور مستقيم
از ديگران درباره مسائل خصوصي شان سوال مي کنند. اگر شما به عنوان فرد فضولي
در جمع دوستان و آشنايانتان معروف نشده ايد، احتمال اينکه چنين لقبي به شما اختصاص پيدا کند بسيار زياد است.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تست اختلال دوقطبی + علائم و تشخیص اختلال

دستگاه چهارگاه، دستگاه اصلی موسیقی ایرانی

آیا غذایی که می‌خوریم روی حالات روانی ما اثر می‌گذارد؟

مدل موهایی که شما را پیرتر از سن تان نشان میدهد

زن‌های اَبَر صدساله‌ جهان را بشناسید (+تصاویر)

سگی که برای محافظت از گرما کفش پوشید

عجیب‌ترین موارد پزشکی در دنیای حیوانات

تصاویر آب خوردن شیرها در شب‎

آیا دیوارهای جاذب صدا در حاشیه بزرگراه عملکرد مناسبی دارند؟

مجید افشاری؛ کمدین «خنداننده‌شو» مجری شبکه سه شد

«کیتی پری» آرزوی کودک سرطانی استرالیایی را برآورده کرد

مناقصه برای ساخت نخستین مزرعه بادی در عربستان سعودی

هواوی با عرضه 200 میلیون گوشی هوشمند در جایگاه اول جهان قرار می‌گیرد

اولین جشن سالانه صدا برگزار می‌شود

قهرمان‌ها متولد نمی‌شوند، ساخته می‌شوند!

گرد و غبار صحرا مانع از ایجاد طوفان می شود

اتاقک شیشه‌ای کوه‌ آلپ (+تصاویر)

درخواست جنجالی کاربران اینترنت برای نوشیدن آب استخوان مقبره باستانی مصر

توضیحات «احسان علیخانی» در مورد ماجرای موسسه ثامن الحجج

قدرت کنترل روی افکار کمتر از آن است که تصور می‌کنید

آموزش مخفی کردن فایل‌های شخصی در انواع سیستم عامل

مهارت‌هایی که در آینده با اتوماسیون از بین نمی‌روند

جوانی با بیش از 2 متر قد که نام رکورد «گینس» را تاکنون نشنیده است /عکس

تصاویری از سریال «زندگی از نو» با بازی کیانیان (+تصاویر)

حضور مهران مدیری در دادسرای رسانه

علیخانی برنامه رشیدپور را به تاخیر انداخت؟

واکنش مدیر شبکه سوم سیما به مطالب منتشر شده علیه احسان علیخانی

«ورزش از نگاه دو» پس از دوسال از امشب روی آنتن می‌رود

«جایزه ملی سینمای 100» اهدا می‌شود

مجموعه‌ای از آثار هنری، یادمان‌ها و دیگر متعلقات شخصی «رابین ویلیامز» به حراج می‌رسد

مجموعه مسابقه «13 شمالی» در شبکه نمایش خانگی

نقد فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

بازگشت سعید راد به تلویزیون با سریال «مرگ خاموش»

مقایسه‌ دوربین موبایل با دوربین‌های دیجیتال و حرفه‌ای

روزهای پایانی صداگذاری «به وقت طلاق»

کشف الماس شبیه توپ فوتبال در روسیه

بیدار شدن بازار جهانی پی‌سی از خواب مرگ پس از 6 سال

تقسیم سود یک میلیارد تومانی افرانت برای سال 96 و پیش‌بینی درآمد 100 میلیارد تومانی در سال 1400

توصیه مایکروسافت به کنگره برای وضع قوانین استفاده از فناوری تشخیص چهره

قیمت گلکسی نوت 9 سامسونگ فاش شد

چگونه گوگل مسیر خرید انرژی پاک را برای شرکت‌ها هموار کرد

ضبط سکانس‌های زمستانی فیلم «زندانی‌ها» در گرمای 40 درجه (+عکس)

ترجمه خودکار، قابلیت جدیدِ «فیس‌بوک مسنجر»

مینی رایانه‌ای کوچک‌تر از دانه برنج/ عکس

چطور اپلیکیشین‌ها می‌توانند ما را به گذشته برگردانند؟

دورزدن قفل امنیتی آیفون و آی‌پد توسط «ماتئو هیکی»

اپل کیبورد کدام‌یک از لپ‌تاپ‌های معیوب خود را عوض می‌کند؟

نظر پلیس درباره بادیگارد سلبریتی‌ها

انگلیسی ها به خیابان ها رفتند تا از گرمای هوا لذت ببرند!(+تصاویر)

آخرین وضعیت فیلمبرداری سریال «عروس تاریکی»